Fotogalerie

<< zpět na fotogalerie

XXI. Kultur. večer svazu tělesně postižených v Brně-hotel Voroněž- 2.4.2011

KULTURNí VEČER

VLOŽENO:
2011-3-92011-04-03
SRDEČNĚ ZVEME ČLENY MĚSTSKýCH ORGANIZACí, JEJICH RODINNé PŘíSLUšNíKY A PŘáTELE NA TRADIČNí KULTURNí VEČER KTERý SE KONá 2. DUBNA 2011 V KONGRESOVéM SáLE HOTELU VORONĚŽ A PŘILEHLýCH PROSTORáCH ZAČáTEK OD 19.00 HODIN, UKONČENí V 01.00 HODIN PROGRAM • ZAHáJENí V 19.00 HODIN • HUDEBNí PROGRAM VEČERA ZAJISTí SKUPINA UNIVERZAL – MILANA SýKORY • SKUPINA ORIENTáLNíHO TANCE SAFíNA • MARIE ZRŮCKá: MALBA NA HEDVáBí VýZDOBA • TRADIČNí BOHATá TOMBOLA • PROGRAMEM BUDE PROVáZET MODERáTOR RáDIA PETROV Jiří Rejzek. VSTUPENKY JE MOŽNé ZAKOUPIT: V KANCELáŘI SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENýCH MEČOVá 5, BRNO, TEL. 542 212 657 NEBO V MíSTĚ KONáNí PŘED ZAHáJENíM KULTURNíHO VEČERA CENA VSTUPENKY 250 KČ (V CENĚ VSTUPENKY JE ZAHRNUTA VEČEŘE) DOPRAVU ZVLášTNíMI AUTOBUSY A MIKROBUSY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENé OBČANY SI ZAJISTĚTE V DOSTATEČNéM ČASOVéM PŘEDSTIHU PROSTŘEDNICTVíM PŘEDSEDŮ MíSTNíCH ORGANIZACí NEBO V KANCELáŘI SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENýCH, MEČOVá 5, BRNO TEL. 542 212 ,657 542 212 657 ODJEZDY AUTOBUSŮ:MIKULOVSKá 17:45, KOSMONAUTŮ 18:00 HODIN.