Fotogalerie

<< zpět na fotogalerie

XXI. Kultur. ve?er svazu t?lesn? postiench v Brn?-hotel Voron?- 2.4.2011

KULTURNí VE?ER

VLOENO:
2011-3-92011-04-03
SRDE?N? ZVEME ?LENY M?STSKýCH ORGANIZACí, JEJICH RODINNé P?íSLUšNíKY A P?áTELE NA TRADI?Ní KULTURNí VE?ER KTERý SE KONá 2. DUBNA 2011 V KONGRESOVéM SáLE HOTELU VORON? A P?ILEHLýCH PROSTORáCH ZA?áTEK OD 19.00 HODIN, UKON?ENí V 01.00 HODIN PROGRAM • ZAHáJENí V 19.00 HODIN • HUDEBNí PROGRAM VE?ERA ZAJISTí SKUPINA UNIVERZAL – MILANA SýKORY • SKUPINA ORIENTáLNíHO TANCE SAFíNA • MARIE ZR?CKá: MALBA NA HEDVáBí VýZDOBA • TRADI?Ní BOHATá TOMBOLA • PROGRAMEM BUDE PROVáZET MODERáTOR RáDIA PETROV Ji?í Rejzek. VSTUPENKY JE MONé ZAKOUPIT: V KANCELá?I SVAZU T?LESN? POSTIENýCH ME?OVá 5, BRNO, TEL. 542 212 657 NEBO V MíST? KONáNí P?ED ZAHáJENíM KULTURNíHO VE?ERA CENA VSTUPENKY 250 K? (V CEN? VSTUPENKY JE ZAHRNUTA VE?E?E) DOPRAVU ZVLášTNíMI AUTOBUSY A MIKROBUSY PRO ZDRAVOTN? POSTIENé OB?ANY SI ZAJIST?TE V DOSTATE?NéM ?ASOVéM P?EDSTIHU PROST?EDNICTVíM P?EDSED? MíSTNíCH ORGANIZACí NEBO V KANCELá?I SVAZU T?LESN? POSTIENýCH, ME?OVá 5, BRNO TEL. 542 212 ,657 542 212 657 ODJEZDY AUTOBUS?:MIKULOVSKá 17:45, KOSMONAUT? 18:00 HODIN.